Huishoudelijk reglement

 

In dit reglement worden zaken van huishoudelijke aard geregeld, die ingevolge de statuten een nadere regeling behoeven.

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1

In het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

 1. de vereniging: de Tennisvereniging Nigtevecht, die op 23 februari 1978 te Nigtevecht werd opgericht en die onder het nummer V477172 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht;
 2. de statuten: de statuten van de Tennisvereniging Nigtevecht, zoals op 23 november 1978 gepasseerd bij de notaris A.J.M. Luijkx te Weesp.

 

DE LEDEN

Artikel 2

Leden kunnen zijn, personen als in de statuten omschreven, die als inwoner van Nigtevecht zijn ingeschreven. Als lid kunnen worden ingeschreven personen, die de leeftijd van acht jaar hebben bereikt.

 

Artikel 3

Aanmelding als lid geschiedt volgens de in de statuten gestelde regelen; bij de aanmelding dienen tenminste vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.

 

Artikel 4

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt volgens de in de statuten gestelde regelen.

 

Artikel 5

Indien het lidmaatschap niet is opgezegd in overeenstemming met de daartoe gestelde regelen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.

 

Artikel 6

Over een pro rata contributieregeling bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar beslist het bestuur.

 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 7

Nieuwe leden zijn verplicht tegelijk met de eerste contributie een éénmalig entreegeld van € 15,- te voldoen.

 

Artikel 8

De leden zijn verplicht de contributie te voldoen voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar.

 

Artikel 9

De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven.

 

Artikel 10

Het is de leden niet toegestaan, anders dan op tennisschoenen de banen te betreden; het dragen van sportkleding op de banen is verplicht.

 

Artikel 11

De leden zijn verplicht zich te houden aan de door de algemene vergadering vastgestelde reglementen.

 

 

 

 

Artikel 12

De leden hebben het recht, met uitzondering van de bestuurs- en commissievergaderingen, alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging bij te wonen.

 

VERGADERINGEN

Artikel 13

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van de leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

 

Artikel 14

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering.

De voorzitter is bevoegd tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste twee bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

 

Artikel 15

Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste,

 1. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
 2. Kandidaatstelling door leden geschiedt door middel van inlevering vóór de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris van een schriftelijke, door vijf leden ondertekende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.

 

Artikel 16

In afwijking van het bij artikel 25 bepaalde is een besluit van, of benoeming door de algemene ledenvergadering, dat respectievelijk die niet rechtstreeks betrekking heeft op een agendapunt der vergadering, slechts geldig, indien een zodanig besluit is genomen, of een aldus benoemde is gekozen met minstens tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen, en indien het een voorstel betreft, dat naar het oordeel van het bestuur urgent is, mits het geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging betreft.

 

Artikel 17

De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de statutair tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

Artikel 18

Alle op de agenda voor een algemene ledenvergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens ieder mondeling voorstel behandeld dat door een lid staande de vergadering wordt gedaan en dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits ondersteund door tenminste vier andere leden.

BAANREGLEMENT

Artikel 19

Door de algemene vergadering wordt een reglement vastgesteld, waarin al datgene wordt geregeld dat het gebruik van de banen betreft. Er wordt tenminste in geregeld:

 1. de speeltijden;
 2. de wijze waarop een baan door leden gereserveerd kan worden;
 3. de toelating van introducés;
 4. het gebruik van de banen en het daarbijbehorende materiaal.

 

COMMISSIES

Artikel 20

De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies instellen met bepaalde opdrachten en bepaalde bevoegdheden.

Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan de instantie die hen heeft ingesteld.

 

Artikel 21

Bij de benoeming moeten de opdrachten en de bevoegdheden van de commissie worden geregeld. Een commissie, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4, van de statuten, kan voortijdig worden ontbonden door de instantie die deze heeft benoemd. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

 

Artikel 22

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4, van de statuten, bestaat uit twee leden. Bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, wordt zij aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden, diens plaats inneemt.

Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van het lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

 

Artikel 23

Door de algemene vergadering wordt telkens voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen, bestaande uit een oneven aantal leden; ook bestuursleden kunnen zitting hebben in de technische commissie.

 

Artikel 24

De technische commissie is belast met:

 1. De uitvoering van het baanreglement;
 2. De zorg voor het materiaal op en behorende bij de banen;
 3. Het regelen en verzorgen van de landelijke competities onder auspiciën van de K.N.L.T.B., evenals van toernooien en onderlinge wedstrijden.

 

BESLUITVORMING

Artikel 25

Besluiten worden genomen volgens de in de statuten gestelde regelen.

 

BESTUUR

Artikel 26

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuurs-vergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem.

Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

 

 

Artikel 27

Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding.

Ook treden jaarlijks de in artikel 9, lid 10, van de statuten genoemde adviseurs af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

 

Artikel 28

Een bestuurslid, dat gekozen is ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

 

Artikel 29

Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen toegebracht of (mede) veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 30

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3, sub c, der statuten, wordt gesteld op
€ 15.000,-.

 

Artikel 31

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze administratie te houden van:

 1. Namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen;
 3. presentielijsten en notulen van alle vergaderingen van het bestuur;
 4. de bezittingen en schulden van de vereniging.

De onder A en B bedoelde administratie moet voor ieder lid dat daarom verzoekt, binnen één week ter inzage zijn.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 32

Alle leden ontvangen desgevraagd van de secretaris een exemplaar van de statuten en van de reglementen, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

 

Artikel 33

In het clubgebouw of op de banen mogen geen mededelingen worden aangebracht of stukken ter lezing of ter tekening worden neergelegd dan met goedkeuring van het bestuur.

 

Artikel 34

Besluiten tot wijziging van de statuten treden eerst in werking nadat:

 1. Koninklijke goedkeuring terzake is verkregen;
 2. Het Bestuur van de K.N.L.T.B. te kennen heeft gegeven tegen de wijzigingen geen bezwaar te hebben. Wat betreft besluiten tot wijziging van het huishoudelijke reglement geldt alleen punt b.

 

Artikel 35

Wijziging in het huishoudelijke reglement en andere reglementen geschiedt volgens de in de statuten gestelde regelen.

 

Dit reglement is ingevolge het bepaalde in artikel 19 van de statuten vastgesteld door de algemene vergadering op 15 mei 1979. Geldbedragen zijn opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 26 januari 2010

 

Het Bestuur van de Tennisvereniging Nigtevecht

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 251 712

TV Nigtevecht

Korte Velterslaan 5 A
1393 PB Nigtevecht